فناوری DLP چگونه کار می کند؟

فناوری های DLP از قوانینی به منظور جستجوی اطلاعاتی استفاده می کنند که ممکن است در ارتباطات الکترونیکی موجود باشد یا انتقال غیر طبیعی داده ها را شناسایی کند. هدف DLP توقف اطلاعاتی همانند مالکیت معنوی، داده های مالی و جزئیات مربوط به کارکنان یا مشتریان است که به صورت تصادفی یا به عمد به خارج از شبکه سازمان یا شرکت منتقل شده است.

✅ چرا سازمان ها به راهکارهای DLP نیاز دارند؟

مشخصه ارتباطات تجاری سبب شده است که داده های سازمانی در اختیار بسیاری از افراد قرار بگیرد. برخی از این کاربران می توانند سهل انگار یا مخرب باشند. نتیجه این دسترسی انواع تهدیدات داخلی است که می تواند داده های محرمانه را تنها با یک کلیک در معرض خطر قرار دهد. بسیاری از مقررات دولت و صنعت استفاده از فناوری DLP را الزامی کرده است.