خصوصیات و امکانات دیوار آتش

دیواره های آتش دارای خصوصیات و امکانات زیر می باشند:

✅مسدود کردن ورودی‌ها با توجه به منبع و یا مقصد
✅مسدود کردن خروجی‌ها با توجه به منبع و یا مقصد
✅مسدود کردن ترافیک شبکه با توجه به محتویات ارسال/ دریافتی
✅مهیا کردن منابع داخلی: بدین معنا که دسترسی به منابع خاصی را در داخل شبکه ممکن و در شبکه‌های خارجی مسدود کند.
✅ مهیا کردن ارتباط به شبکه داخلی: بدین معنا که دسترسی از راه دور مانند VPN را امن و بی خطر میسازد.
✅گزارش‌گیری از فعالیت‌های دیوارهآتش و ترافیک شبکه‌ای