کتاب مباحث امنیت CEH CERTIFIED ETHICAL HACKER

کتاب مباحث امنیت CEH CERTIFIED ETHICAL HACKER

این کتاب دارای تمرین امنیت و آموزش استفاده از ابزاری های امنیت را به شما به صورت حرفه ای یاد میدهد و شما را برای شرکت در آزمون ۵۰-۳۱۲ امنیت اماده میکند

CEH CERTIFIED ETHICAL HACKER

این کتاب تمام پنج مرحله از هک اخلاقی را از طریق شناسایی، حفظ دسترسی را پوشش میدهد

CEH V10 EC COUNCIL CERTIFIED E IP SPECIALIST
زبان: انگلیسی
تعدادصفحه: ۷۰۱

( برخی فهرست های کتاب )

Chapter 1: Introduction to Ethical Hacking 22
Technology Brief 22
Information Security Overview 22
Data Breach 22
Essential Terminology 23
Elements of Information Security 24
The Security, Functionality, and Usability Triangle 26
Information Security Threats and Attack Vectors 27
Motives, Goals, and Objectives of Information Security Attacks 27
Top Information Security Attack Vectors 27
Information Security Threat Categories 30
Types of Attacks on a System 32
Information Warfare 33
Hacking Concepts, Types, and Phases 34
Hacker 34
Hacking 35
Hacking Phases 35
Ethical Hacking 36
Ethical Hacking Concepts and Scope 36
Why Ethical Hacking is Necessary 36
Scope and Limitations of Ethical Hacking 37
Phases of Ethical Hacking 37
Skills of an Ethical Hacker 38
Information Security Controls 39
Information Assurance (IA) 39
Information Security Management Program 39
Threat Modeling 40
Enterprise Information Security Architecture (EISA) 41
Network Security Zoning 41
Information Security Policies 42Types of Security Policies 43
Implications for Security Policy Enforcement 44
Physical Security 44
Incident Management 45
Incident Management Process 46
Responsibilities of Incident Response Team 46
Vulnerability Assessment 47
Types of Vulnerability Assessment 47
Network Vulnerability Assessment Methodology 47
Penetration Testing 50
Technology Overview 50

Important for Penetration testing 50
Types of Penetration Testing 51
Phases of Penetration Testing 52
Security Testing Methodology 52
Information Security Laws and Standards 53
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) 53
ISO/IEC 27001:2013 54
Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) 54
Sarbanes Oxley Act (SOX) 54
Chapter 2: Footprinting & Reconnaissance 57
Technology Brief 57
Footprinting Concepts 57
Pseudonymous Footprinting 57
Internet Footprinting 57

خرید توسط تمامی کارت های عضو شتاب امکان پذیر است

ایرانیان پی سی

زبان: انگلیسی
تعدادصفحه: ۷۰۱
فرمت: PDF

[purchase_link id=”14202″ text=”خرید” style=”button” color=”red”]