دستگاه DHCP Relay Agent

شبکه ای را در نظر بگیرد که DHCP Server آن در شبکه ای Local نیست و در یک شبکه دیگر قرار دارد. و این دو شبکه از طریق روتر بهم وصل هستند.

🔸یکی از وظایف روتر جلوگیری از ارسال بسته های Broadcast از یک شبکه به شبکه دیگر است. و این باعث می شود که درخواست های کلاینت ها به دستDHCP Server که در شبکه دیگر قرار دارد،نرسد.

✔️دستگاه DHCP Relay Agent این مشکل را برای ما حل می کند. این دستگاه باعث می شود که بسته های درخواستی کلاینت که به صورت Broadcast است را به سمت DHCP Server به صورت Unicast ارسال کند.

⬅️در واقع DHCP Relay Agent به عنوان یک واسطه بین کلاینت و سرور کار می کند.