ترتیب بخش های یک پایان نامه

الف- فصل اول پايان نامه:
Introduction مقدمه يا كليات تحقيق
محتوای فصل یک ممکن است در برخی از دانشگاه ها تفاوت هایی داشته باشد. اما معمولاً محتوای فصل یک به ترتیب زير است:

1.  مقدمه: طرح كليات تحقيق
2.  بيان مساله: شرح مشکل و ارایه آنها به شکل سوال کلیدی برای پاسخ به كمك تحقیق
3.  ضرورت و اهميت تحقيق: چرایی انجام کار و معرفی کاربران احتمالی نتایج تحقیق
4.  اهداف تحقيق: آنچه تحقیق به دنبال انجام آن است
5.  فرضيه ها يا سؤال هاي تحقيق: مسیری برای اجرای تحقیق
6.  پيش فرض ها: قبول مواردی برای اطمینان از حرکت در مسیر اجرای تحقیق
7.  تعريف عملياتي وا‍ژه هاي تحقيق: اقدامی برای برداشت مشترک از مفاهیم تحقیق

در برخي از دانشگاه ها تاكيد بر اين است كه محدوديت هاي تحقيق نيز در همين فصل نوشته شود. در برخي از دانشگاه نيز بر نوشتن مباني نظري تحقيق در اين بخش تاكيد دارند.

ب-فصل دوم پایان نامه:
Review and Literature ادبيات و پيشينه تحقيق
1.  مقدمه : معرفي محتواي فصل
2.  مباني نظري: نطريه هاي مرتبط با موضوع و قابل بحث در فصل پنج (در تعدادي معدودي از دانشگاه ها مباني نظري در فصل يك ارايه مي شود)
3.  پيشينه تحقيق: تحقيقات داخلي و خارجي مرتبط با موضوع
4 مطالعه موردی : شامل شهر یا سازمانی هست که پرسشنامه در آن توضیح خواهد شد 
5 جمع بندي كلي: جمع بندي از مجموع ادبيات پيشينه

پ-نگارش فصل سوم پایان نامه:
Resarch Methodology روش شناسي تحقيق
1.  مقدمه: معرفی محتوای فصل
2.  روش و طرح كلي تحقيق: اشاره به روش تحقيق از ابعاد هدف، محيط اجرا، استراتژي و مسيراجرا
3.  جامعه آماري: معرفي جامعه آماري
4.  نمونه آماري و روش نمونه گيري: بيان تعداد نمونه و روش نمونه گيري
5.  متغيرهاي تحقيق: شاخص های تغییر پذیر تعریف می شوند
6.  ابزار اندازه گيري: معرفی ابزار و اعتبار و روایی آن
7.  شيوه جمع آوري اطلاعات: روش اجرا در جمع آوري اطلاعات
8.  روش هاي آماري: معرفي انواع روش هاي آماري مورد استفاده در پايان نامه

ت- نگارش فصل چهارم پایان نامه:
Findings تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
1.  مقدمه : معرفی محتوای فصل
2.  توصيف داده ها: جداول و نمودارهاي توصيفي
3.  آزمون فرضيه ها يا طرح سؤالات : متناسب با يافته ها جداول و نمودارهاي ذيربط ارايه مي شود.

ث- نگارش فصل پنجم پایان نامه:
Discussion بحث و نتيجه گيري
1.  مقدمه : معرفي و محتواي فصل
2.  خلاصه تحقيق: خلاصه سه فصل
3.  خلاصه يافته ها: خلاصه فصل چهارم
4.  بحث : مقایسه تحقیقات و نتایج موافق و مخالف با نتایج حاصل از یافته ها
5.  نتيجه گيري: ارایه پیام حاصل از تحقیق
6.  محدوديت هاي تحقيق: محدوديت هاي در كنترل و خارج از كنترل محقق( در برخي از دانشگاه ها در فصل يك نوشته مي شود)
7.  پيشنهادهاي برخاسته از تحقيق: پیشنهادهایی که با نتایج بدست آمده می توان ارایه کرد.
8.  پيشنهادهايي به ساير محققين : پیشنهاد برای انجام تحقیقات بعدی

قابل ذکر است، که این فرمت حالت کلی است و در برخی دانشگاه ها، تغییرات جزئی در ترتیب آن وجود دارد.

ایرانیان پی سی