سامانه ردیابی آنی RTLS چیست؟

سامانه ردیابی آنی (RTLS) سیستمی است برای یافتن موقعیت و ردگیری اشیاء یا افراد در زمان واقعی که عمدتاً درخصوص محدوده‌های مشخص و مکان های کوچک و سربسته استفاده می‌شود. Tag (برچسب)های وایر-لِس به شی یا فرد مورد نظر متصل شده و سیگنالهای ارسالی از آنها توسط Reader های محل ثابت و از پیش تعیین شده دریافت و موقعیت آنها محاسبه می‌گردد.