چهار وبسایتی که می توانند در یافتن عنوان خلاصه شده مجلات به شما کمک کنند.

http://cassi.cas.org/
http://www.abbreviations.com/jas.asp
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
http://www.issn.org/2-22661-LTWA-online.php

مجلاتی که عنوان یک واژه ای دارند معمولا خلاصه عنوان ندارند مانند
Nature, Science, Cell, Medicine, …

ایرانیان پی سی