آشنایی با DLP یا Data Loss Prevention

پیشگیری از نشت داده (DLP) مجموعه ای از فناوری ها، محصولات و تکنیک هایی است که برای توقف خروج اطلاعات حساس از سازمان ها طراحی شده است.
داده ها ممکن است به روش های مختلفی مانند ارسال از طریق ایمیل، پیام رسانی لحظه ای، فرم های وب سایت، انتقال فایل ها یا موارد دیگر برای مقاصد اشتباه ارسال شوند. استراتژی های DLP می بایست دربرگیرنده راهکارهایی باشند که فرآیند غیرمجاز و نامعتبر دسترسی به اطلاعات را ردیابی، شناسایی و مسدود نماید.