ترتیب بخش های یک پایان نامه

الف- فصل اول پایان نامه:
Introduction مقدمه یا کلیات تحقیق
محتوای فصل یک ممکن است در برخی از دانشگاه ها تفاوت هایی داشته باشد. اما معمولاً محتوای فصل یک به ترتیب زیر است:
۱٫ مقدمه: طرح کلیات تحقیق
۲٫ بیان مساله: شرح مشکل و ارایه آنها به شکل سوال کلیدی برای پاسخ به کمک تحقیق
۳٫ ضرورت و اهمیت تحقیق: چرایی انجام کار و معرفی کاربران احتمالی نتایج تحقیق
۴٫ اهداف تحقیق: آنچه تحقیق به دنبال انجام آن است
۵٫ فرضیه ها یا سؤال های تحقیق: مسیری برای اجرای تحقیق
۶٫ پیش فرض ها: قبول مواردی برای اطمینان از حرکت در مسیر اجرای تحقیق
۷٫ تعریف عملیاتی وا‍ژه های تحقیق: اقدامی برای برداشت مشترک از مفاهیم تحقیق
در برخی از دانشگاه ها تاکید بر این است که محدودیت های تحقیق نیز در همین فصل نوشته شود. در برخی از دانشگاه نیز بر نوشتن مبانی نظری تحقیق در این بخش تاکید دارند.

ب-فصل دوم پایان نامه:
Review and Literature ادبیات و پیشینه تحقیق
۱٫ مقدمه : معرفی محتوای فصل
۲٫ مبانی نظری: نطریه های مرتبط با موضوع و قابل بحث در فصل پنج (در تعدادی معدودی از دانشگاه ها مبانی نظری در فصل یک ارایه می شود)
۳٫ پیشینه تحقیق: تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع
۴ مطالعه موردی : شامل شهر یا سازمانی هست که پرسشنامه در آن توضیح خواهد شد
۵ جمع بندی کلی: جمع بندی از مجموع ادبیات پیشینه

پ-نگارش فصل سوم پایان نامه:
Resarch Methodology روش شناسی تحقیق
۱٫ مقدمه: معرفی محتوای فصل
۲٫ روش و طرح کلی تحقیق: اشاره به روش تحقیق از ابعاد هدف، محیط اجرا، استراتژی و مسیراجرا
۳٫ جامعه آماری: معرفی جامعه آماری
۴٫ نمونه آماری و روش نمونه گیری: بیان تعداد نمونه و روش نمونه گیری
۵٫ متغیرهای تحقیق: شاخص های تغییر پذیر تعریف می شوند
۶٫ ابزار اندازه گیری: معرفی ابزار و اعتبار و روایی آن
۷٫ شیوه جمع آوری اطلاعات: روش اجرا در جمع آوری اطلاعات
۸٫ روش های آماری: معرفی انواع روش های آماری مورد استفاده در پایان نامه

ت- نگارش فصل چهارم پایان نامه:
Findings تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
۱٫ مقدمه : معرفی محتوای فصل
۲٫ توصیف داده ها: جداول و نمودارهای توصیفی
۳٫ آزمون فرضیه ها یا طرح سؤالات : متناسب با یافته ها جداول و نمودارهای ذیربط ارایه می شود.

ث- نگارش فصل پنجم پایان نامه:
Discussion بحث و نتیجه گیری
۱٫ مقدمه : معرفی و محتوای فصل
۲٫ خلاصه تحقیق: خلاصه سه فصل
۳٫ خلاصه یافته ها: خلاصه فصل چهارم
۴٫ بحث : مقایسه تحقیقات و نتایج موافق و مخالف با نتایج حاصل از یافته ها
۵٫ نتیجه گیری: ارایه پیام حاصل از تحقیق
۶٫ محدودیت های تحقیق: محدودیت های در کنترل و خارج از کنترل محقق( در برخی از دانشگاه ها در فصل یک نوشته می شود)
۷٫ پیشنهادهای برخاسته از تحقیق: پیشنهادهایی که با نتایج بدست آمده می توان ارایه کرد.
۸٫ پیشنهادهایی به سایر محققین : پیشنهاد برای انجام تحقیقات بعدی

قابل ذکر است، که این فرمت حالت کلی است و در برخی دانشگاه ها، تغییرات جزئی در ترتیب آن وجود دارد.