کسب و کار انگیزه نامه یا SOP چیست؟

انگیزه نامه یا SOP چیست؟